Famous People Born in February 1633

 • T 1
 • W 2
 • T 3
 • F 4
 • S 5
 • S 6
 • M 7
 • T 8
 • W 9
 • T 10
 • F 11
 • S 12
 • S 13
 • M 14
 • T 15
 • W 16
 • T 17
 • F 18
 • S 19
 • S 20
 • M 21
 • T 22
 • W 23
 • T 24
 • F 25
 • S 26
 • S 27
 • M 28
 • Feb 1 Gabriel Schutz, German composer and musician (d. 1710)
 • Feb 20 Jan de Baen, portrait painter/etcher
 • Feb 23 Samuel Pepys, navy expert/composer (Diary, Memoirs), born in London, England