February 13, 1939 in History

Day of the Week: Monday

Birthdays in History

  • Beate Klarsfeld, German Nazi hunter
  • Valery Illych Rozhdestvensky, USSR, cosmonaut (Soyuz 23)