September 8, 1947 in History

Day of the Week: Monday

Birthdays in History

  • Amos Biwott, Uasin Gishee Kenya, 3K steeplechaser (Oly-gold-1968)
  • Ann Beattie, short story writer (NYer Magazine), born in Washington, D.C.