March 30, 1957 in History

Day of the Week: Saturday

Birthdays in History

  • Elena V Kondakova, Moscow Russia, cosmonaut (STS 84)
  • Yelena Vladimirovna Kondakova, Russian cosmonaut (Soyuz TM 20, STS 84)