What Happened on November 28, 1829

Day of the Week: Saturday

Famous Birthdays

  • Anton Rubinstein, Vykhvatinetz Podolia, composer (Omitri Doskoy) [NS]