What Happened on March 28, 1925

Day of the Week: Saturday

Famous Birthdays

  • Innokenti Smoktunovsky, actor (Bely Prazdnik, Zakoldovannye)