Birthdays in History in July 1984

  • Jul 19 Holly Roffey, English youngest heart transplant (d. 1984)
  • Jul 19 Lasse Gjertsen, Norwegian animator