November 29, 1874 in History

Day of the Week: Sunday

Birthdays in History

  • Antonio Egas Moniz, Portuguese lobotomist (Nobel 1949)
  • Francis Dodd, British artist (d. 1949)