July 5, 1901 in History

Day of the Week: Friday

Birthdays in History

  • Sergey Obraztsov, Soviet puppet master (d. 1992)