On This Day

December 19, 1906 in History

Day of the Week: Wednesday

Birthdays in History


Person of interestLeonid Brezhnev

Leonid Brezhnev, General Secretary of the Soviet Union (1964-82), born in Kamenskoye, Ukraine (d. 1982)

Soviet General Secretary Leonid Brezhnev
Soviet General Secretary
Leonid Brezhnev