On This Day

February 20, 1908 in History

Day of the Week: Thursday

Birthdays in History

  • Grigori Yakovlevich Bakhchivangi, test pilot (BI-1)
  • Rosalind Laura Burke, aviatrix