September 18, 1932 in History

Day of the Week: Sunday

Birthdays in History

  • Nikolai N Rukavishnikov, Siberia, cosmonaut (Soyuz 10, 16, 33)
  • Valery Viktorovich Ryumin, USSR, cosmonaut (Soyuz 25, 32/34, 35/37)