February 13, 1939 in History

Day of the Week: Monday

Birthdays in History

  • Beate Klarsfeld, German Nazi hunter
  • Valery Rozhdestvensky, Soviet cosmonaut (Soyuz 23), born in Leningrad, Soviet Union (d. 2011)