October 2, 1939 in History

Day of the Week: Monday

Birthdays in History

  • Yuri Nikolayevich Glazkov, USSR, cosmonaut (Soyuz 24)