On This Day

Musicians Born in October 1794

  • Oct 13 Anselm Hüttenbrenner, Austrian composer, born in Graz, Austria (d. 1868)
  • Oct 18 Ferdinand Lukas Schubert, composer
  • Oct 23 Joseph Panny, Austrian violinist and composer, born in Kollmitzberg, Austria (d. 1838)