On This Day

Musicians Born in March 1878

  • Mar 1 Gabriel Édouard Xavier Dupont, French composer, born in Caen, France (d. 1914)
  • Mar 4 Egbert Van Alstyne, American songwriter and pianist (d. 1951)
  • Mar 12 Joseph Gustav Mraczek, composer
  • Mar 21 Thurlow Weed Lieurance, composer
  • Mar 23 Franz Schrecker, Austrian composer (Der ferne Klang, Der Schatzgräber)
  • Mar 25 Theodore Samuel Holland, British composer & pedagogue, born in Wimbledon (d. 1947)