February 27, 1902 in Sport

 • S 1
 • S 2
 • M 3
 • T 4
 • W 5
 • T 6
 • F 7
 • S 8
 • S 9
 • M 10
 • T 11
 • W 12
 • T 13
 • F 14
 • S 15
 • S 16
 • M 17
 • T 18
 • W 19
 • T 20
 • F 21
 • S 22
 • S 23
 • M 24
 • T 25
 • W 26
 • T 27
 • F 28

Day of the Week: Thursday

Birthdays in Sport

 • Ethelda Bleibtrey, 100m/300m US swimmer (Olympics 3 gold-1920)
 • Gene Sarazen, Harrison NY, PGA golfer (Masters 1935, US Open 1922, 32)