March 23, 1931 in Sport

Day of the Week: Monday

Birthdays in Sport

  • Yevdokiya Mekshilo, Soviet skier (Olympic gold 1964), born in Gorno-Altaysk, Russia (d. 2013)