May 14, 1942 in Sport

Day of the Week: Thursday

Birthdays in Sport

  • Tony Perez, baseball player
  • Valeriy Brumel, Soviet athlete (d. 2003)