February 27, 1970 in Sport

Day of the Week: Friday

Birthdays in Sport

  • David White, NFL linebacker (Buffalo Bills)
  • Kent Desormeaux, American jockey