September 20, 1972 in Sport

Day of the Week: Wednesday

Birthdays in Sport

  • Jenny Morris, Maryborough Australia, field hockey fullback (Oly-96)
  • Vance Joseph, NFL cornerback/safety (NY Jets)