On This Day

February 9, 1973 in Sports History

Day of the Week: Friday

Birthdays in Sport

  • Svetlana Boginskaya, Soviet gymnast